Rabu, 25 Maret 2015

Karib Kerabat RasulullohKarib Kerabat Rasululloh
Paket Umroh Bulan Ramadhan 2015 , Nabiyyul ummah Shalallaahu alaihi wasalam adalah seorang yang luar biasa setia menjaga hubungan tali silaturrahim. Kesetiaan tidak mudah diungkapkan dengan kata-kata. Beliau merupakan seorang yang mempunyai tanggung jawab yang sangat sempurna dalam hal itu. Sampai-sampai kaum Quraisy memuji beliau dan menggelar beliau dengan status Ash-Shadiq Al-Amiin (yang jujur lagi sungguh-sungguh di percaya) sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Istri beliau tercinta, Khadijah radhiyallahu ‘anha melukiskan sifat beliau dengan ucapannya: “Engkau adalah seorang yang suka menyambung tali silaturrahim dan selalu berkata jujur.”
menunaikan hak yang paling besar dan melaksanakan kewajiban yang paling utama

Lihatlah! beliau Shalallaahu alaihi wasalam menunaikan hak yang amat besar dan menjalankan tanggung jawab yang sangat istimewa, ialah menziarahi makam ibu beliau yang wafat pada masa beliau berusia tujuh tahun. Abu Hurairah menuturkannya kepada kita: Pada sebuah ketika, Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam menziarahi makam ibunya. Beliau menangis dan turut menangis juga para sahabat Radhiallaahu anhu yang ada di dekat beliau. Beliau Shalallaahu alaihi wasalam lalu berkata, yang artinya: “Aku telah meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan untuk ibuku, tetapi Dia tidak mengizinkannya. Lalu aku minta izin untuk menziarahi makamnya, Dia juga mengizinkannya. Berziarah kuburlah kamu, sebab ziarah kubur mengingatkan kamu kepada hari kematian.” (HR: Muslim) Promo Umroh Bulan Radamadhan 2105kecintaan Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam kepada karib kerabatnya

Perhatikanlah, begitu besar kesetiaan Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam kepada karib kerabatnya. Demikian pula ketertarikan beliau untuk mendakwahi, membimbing dan menyelamatkan mereka dari api Neraka. Beliau Shallallahu’alaihi wasallam begitu tabah dalam menghadapi segala macam kesulitan untuk hal itu. Umroh Bulan Ramadhan 2015

Dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekatDiriwayatkan melalui Abu Hurairah Radhiallaahu anhu ia berkata, yang artinya: “Sewaktu turun ayat “Kemudian berilah petunjuk kepada karib kerabatmu yang terdekat.” (Asy-Syuara’ 214). Beliau mengundang pemuka Quraisy. Sehabis mereka berkumpul, mulailah beliau memberikan pengarahan secara umum dan khusus. Beliau berkata: Wahai Bani Abdu Syams, wahai Bani Ka’ab bin Lu`ai, tebuslah diri kalian dari api Neraka! Wahai Bani Murrah bin Ka’ab, tebuslah diri kalian dari api Neraka! Wahai Bani Abdu Manaf, tebuslah diri kalian dari api Neraka! Wahai Bani Hasyim, tebuslah diri kalian dari api Neraka! Wahai Bani Abdul Muththalib, tebusah diri kalian dari api Neraka! Wahai Fathimah, tebuslah dirimu dari api Neraka! sedikitpun aku tidak berguna bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala , hanya saja kalian punya hubungan kekerabatan yang tetap aku pelihara baik.” (HR: Muslim)

Beliau Shalallaahu alaihi wasalam tidak pernah jemuh dan jemu mendakwahi Abu Thalib, paman beliau. Berulang kali beliau menganjurkan dakwah beliau kepadanya, sehingga beliau menemuinya ketika menjelang kematiannya, sebagaimana yang dikisahkan dalam riwayat di bawah ini: Sewaktu Abu Thalib dalam menghadapi kematian, Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam muncul menemuinya, sementara Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umaiyyah hadir di dekatnya. Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam berkata kepadanya: “Wahai pamanku, ucapkanlah “Laa Ilaaha Illallaah!” sebuah kalimat yang dapat aku jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Alloh!” Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mempengaruhinya dengan ucapan: “Wahai Abu Thalib, apa engkau tega membenci agama Abdul Muththalib?” mereka berdua terus mempengaruhinya sehingga kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib ialah: “Aku wafat di atas agama Abdul Muththalib!”

Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam pun berkata: “Aku hendak terus memohonkan ampun bagimu selama hal itu belum diharamkan atasku!”

Maka akhirnya turunlah ayat, yang artinya: “Tiadalah sepatutnya buat Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, meskipun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam.” (QS: At-Taubah: 113)

Lalu turun juga ayat, yang artinya: “Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya.” (QS: Al-Qashash: 56) (Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka).

Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam telah berulang kali mendakwahi Abu Thalib semasa hidupnya

Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam telah berulang kali mendakwahi Abu Thalib semasa hidupnya. Sampai pada saat-saat terakhir menjelang wafatnya. Lalu beliau iringi dengan permohonan ampunan baginya sebagai bentuk kebaikan dan kasih sayang beliau terhadapnya, sehingga turun ayat yang melarang hal itu. Beliau patuhi dan taati perintah Alloh Subhanahu wa Ta’ala, selanjutnya beliau tidak lagi memanjatkan doa bagi orang-orang musyrik sekalipun dari kalangan kerabat beliau. Itulah bentuk kasih sayang yang amat agung terhadap umat. Di lain pihak, itu juga merupakan sikap loyalitas yang tinggi terhadap Dinul Islam dan bara’ (berlepas diri) dari orang-orang kafir dan musyrik meskipun berasal dari kalangan keluarga dan kaum sahabat.
Lantunan Syair  indah untuk Nabi Muhammad S.A.W

Beliau merupakan seorang nabi yang diutus kepada kami.
Sesudah kami tenggelam dalam keputusasaan dan kekosongan para rasul.
Sementara berhala-berhala disembah di muka bumi.
Beliau datang sebagai pelita yang menerangi.
Sebagai pembimbing yang bersinar secerah kilatan pedang India.
Beliau memperingatkan kami dari siksa api Neraka.
Membawa kabar gembira berupa kenikmatan Surga.
Beliau bimbing kami kepada Islam.
Segala puji hanyalah milik Alloh Subhanahu wa Ta’ala semata. Paket Umroh Murah Bulan Ramadhan 2015

(Sumber Rujukan: Sehari Di Kediaman Rasululloh Shallallahu’alaihi Wasallam, Asy-Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim
)